Telefon İle Hemen Ara
Telefon İle Hemen Ara
Kapat
Menü

KVKK

 

MOBİLED ELEKTRONİK ELEKTRİK MAKİNA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) çerçevesinde çalışan adaylarına ve/veya çalışanlarına ait her türlü kişisel verinin KVKK’ya uygun işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli olan her türden teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Kişisel veriler, aşağıda yazılı haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmektedir. KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin; hangi hukuki sebeple dayanılarak, hangi verileri kapsadığını, işlenme amaçlarını, aktarılabileceği kişileri, toplanma yöntemini söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgi sahibi olabilecektir.

 

Kişisel veriler KVKK ve diğer sair mevzuata ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun bir şekilde aşağıda yazılı olan amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak KVKK’ nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1’inci fıkrası uyarınca “açık rıza”; 2’nci fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”; (b) bendi uyarınca “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, (c) bendi uyarınca  “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  (d) fıkrası uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “açık rıza” ve 3’üncü fıkrasında belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak veri sorumlusu sıfatıyla Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından işlenmektedir.

 

Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

 • Kimlik bilgileri, ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve çalışanı tanımlayabilecek diğer kimlik verileri,
 • Özgeçmiş bilgileri, sabıka kaydı, güvenlik tedbiri ile ilgili veriler, iletişim bilgileri, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri,
 • Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler,
 • Muhasebesel/finansal bilgiler, banka hesap numarası, IBAN numarası, maaş vb. veriler,
 • SGK verileri,
 • Akciğer testi dahil sağlık bilgileri dahil bunlarla sınırlı olmaksızın Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited  Şirketinin faaliyet konusunda yürüttüğü hizmetleri ifa etmesi için veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileridir.

Özel/genel nitelikli kişisel verileri işleme amaçları şirket  politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda değişim gösterebilecektir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen kişisel verilerin Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  tarafından işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 

 • İş yaşamına ilişkin başta İş Kanunu ile İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatları ve ilgili diğer tüm mevzuatlar kapsamında, Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  çalışanın sahip olduğu her türden yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,
 • Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  insan kaynakları politikalarının aksamadan yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlardan alınan verilen hem sürdürülebilirlik hem de güvenlik açısından doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası ile çalışanların iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işyeri ve eklentilerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sağlanabilmesi, işyerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi, çalışma ortamının içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi,
 • Çalışanın kimliğinin teyit edilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesini,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İstihdam ilişkisi kapsamında performans değerlendirmesinin yapılması,
 • Çalışanların eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken personel verilerine ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesidir.

Kişisel veriler yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda işlenirken, KVKK’nin 4’üncü maddesinde yazılı olan ilkelere uyulmaktadır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uygun şekilde elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Mobiled Elektronik Elektrik Makine Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilmekte, gerekli durumlarda ses ve görüntü özelliği olan araçlarla takip, gözlem ve izleme sistemlerinde kullanılmaktadır.

İlgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başkaca gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde yetkili kılınan idari ve adli kurum veya kuruluşlara ve özel kişilere 6698 sayılı KVKK’nin 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirlenen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi KVKK’nin 11’inci maddesine göre aşağıda yazılı olan hususlar kapsamında Manisa Mahkemelerine  başvurma hakkına sahiptir:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yazılı olan hakların kullanımı ile ilgili taleplerin info@mobiled.com.tr  e-posta  adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir. İşbu “Aydınlatma Metni”, ekinde yer aldığı sözleşmenin bölünmez bir parçasıdır.

mobiled mobiled
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?